Všetky potrubné systémy, v ktorých sa dopravujú médiá s premenlivou teplotou odlišnou od teploty okolia, podliehajú dĺžkovým zmenám (predĺženie, stlačenie). Ak týmto teplotným dilatáciám nie je venovaná patričná pozornosť, môžu tieto spôsobiť porušenie potrubia. To isté môže nastať vplyvom mechanického chvenia, ktoré sa na potrubie prenáša od kompresorov, čerpadiel, turbín a piestových motorov. Základné pohyby, pre ktorých kompenzáciu sú vlnovce navrhované, sú: axiálny pohyb (predĺženie alebo stlačenie priameho úseku potrubia v smere jeho pozdĺžnej osi), uhlová výchylka (ohybová deformácia pôvodne priamej pozdĺžnej osy vlnovca do kruhového oblúka), laterálny pohyb (radiálny pohyb jedného konca kompenzátora vzhľadom k druhému – posudzované opäť vzhľadom k pozdĺžnej osi potrubia).

Axiálne

MWA

MTE

MTI

MFG

MFA

Laterálne a univerzálne

MFD

MFL

MWD

MWL

Kĺbove

MFC

MFK

MFP

MWC

MWK

MWP

Špeciálne

M-LENS

MEP

MJA

MPB-E

MPB-I

MRR

MRU

MRV

MRW

MUX